راهنمای استفاده از نرم افزار 3D Max 2009

 

بخش اول - معرفی نرم افزار 3D Studio Max 2009

نوع فایل : [   ] PDF 

زبان : انگلیسی

ناشر : Autodesk

http://images.autodesk.com/adsk/files/3ds_max_2009_tutorials_introduction.pdf

9.30 MB

بخش دوم - ساختار پویا نمایی

نوع فایل : [   ]PDF  

زبان : انگلیسی

ناشر : Autodesk

http://images.autodesk.com/adsk/files/3ds_max_2009_tutorials_animation.pdf

10.0 MB

بخش سوم - جلوه های پویا نمایی

نوع فایل : [   ] PDF 

زبان : انگلیسی

ناشر : Autodesk

http://images.autodesk.com/adsk/files/3ds_max_2009_tutorials_character_animation.pdf

11.0 MB

بخش چهارم - مدل سازی

نوع فایل : [   ]PDF 

زبان : انگلیسی

ناشر : Autodesk

http://images.autodesk.com/adsk/files/3ds_max_2009_tutorials_modeling.pdf

22.0 MB

بخش پنجم - متریال و ترسیم

نوع فایل : [   ] PDF 

زبان : انگلیسی

ناشر : Autodesk

http://images.autodesk.com/adsk/files/3ds_max_2009_tutorials_materials_mapping.pdf

25.1 MB

بخش ششم - روشنایی و اجرای صحنه ها

 

نوع فایل : [   ] PDF 

زبان : انگلیسی

ناشر : Autodesk

http://images.autodesk.com/adsk/files/3ds_max_2009_tutorials_lighting_rendering.pdf

7.10 MB

بخش هفتم - طراحی مو و پارچه

 

http://images.autodesk.com/adsk/files/3ds_max_2009_tutorials_hair_cloth.pdf

10.1 MB

بخش هشتم - جلوه های ویژه

 

نوع فایل : [   ] PDF 

زبان : انگلیسی

ناشر : Autodesk

http://images.autodesk.com/adsk/files/3ds_max_2009_tutorials_special_effects.pdf

5.96 MB

بخش نهم - طراحی و پیاده سازی خودرو

نوع فایل : [   ] PDF 

زبان : انگلیسی

ناشر : Autodesk

http://images.autodesk.com/adsk/files/3ds_max_2009_tutorials_car_rigging1.pdf

5.18 MB

بخش دهم - طراحی و پیاده سازی شهری

 

نوع فایل : [   ] PDF 

زبان : انگلیسی

ناشر : Autodesk

http://images.autodesk.com/adsk/files/3dsmax_3dsmaxdesign_2009_composite_map_tutorial1.pdf

2.19 MB

بخش یازدهم - مدیریت پروژه

 

نوع فایل : [   ] PDF

زبان : انگلیسی

ناشر : Autodesk

http://images.autodesk.com/adsk/files/3ds_max_2009_tutorials_project_management.pdf

4.31 MB

/ 0 نظر / 16 بازدید