آمار و احتمالات

آمار و احتمالات توصیفی

نویسنده : احمد کوچک زاده

زبان : فارسی

تعداد صفحات : 50

نوع فایل : PDF

دانلود بخش اول با لینک مستقیم از سرور لایو با حجم 221 KB
لینک غیر مستقیم

دانلود بخش دوم با لینک مستقیم از سرور لایو با حجم 248 KB
لینک غیر مستقیم

دانلود بخش سوم با لینک مستقیم از سرور لایو با حجم 210 KB
لینک غیر مستقیم

سر فصل ها :

جداول توزیع فراوانی
مد ، میانگین ، میانه ، چارک ها و دهک ها
شاخص های مرکزی
دامنه تغییرات
تعریف جامعه آماری
آمار ترتیبی
واریانس و انحراف معیار
و ...

/ 0 نظر / 25 بازدید